Vedtægter

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DANSK-JØDISK VENSKAB

1. Navn & Hjemsted

Foreningens navn er Dansk-Jødisk Venskab. Foreningens hjemsted er Københavns kommune.

2. Holdninger og Formål

Dansk-Jødisk Venskab tror, at Gamle og Ny Testamente er en uadskillelig enhed og åbenbaring, hvis endelige formål er at bringe frelse og velsignelse til alle folk. Navnene Israel og Jesus Messias hører uadskilleligt sammen. Dansk-Jødisk Venskab tror, at staten Israels genfødelse i 1948 skyldes Guds indgriben i historien, og det moderne Israel kan derfor kun forstås på baggrund af det profetiske ord. Dansk-Jødisk Venskab ser det som sit formål at virke som et forum for dialog mellem jøder og kristne. Dansk-Jødisk Venskab ser det endvidere som sin opgave og sit formål at være i en diakonal tjeneste over for det jødiske folk. Dansk-Jødisk Venskab tror, at vi lever i hastigt skiftende tider, og vi vil derfor opmuntre til forbøn for Israel og vort eget folk, ligesom vi vil modarbejde antisemitisme og støtte Israel, hvor der er mulighed for det.

3. Formålsopfyldelse

Formålet søges realiseret dels ved indsamling og formidling af økonomiske gaver fra enkeltpersoner, institutioner og fonde, dels ved økonomisk støtte til konkrete opgaver og projekter, der arbejder for realisering af foreningens formål i Danmark og i udlandet samt ved venskabsskabende initiativer, oplysningsvirksomhed, udsendelse af volontører, undervisning i hebraisk m.m.

4. Medlemmer

Som medlemmer kan optages enhver, der samtykker i formålserklæringen. Optagelse kan ske mod betaling af det pågældende års kontingent. Beløbet skal være indbetalt inden førstkommende generalforsamling. Personer, der af bestyrelsen opfordres til at indtræde som medlemmer, betaler intet. Bestyrelsen kan forlange enhver optagelse godkendt af generalforsamlingen. Det årlige kontingents størrelse fastsættes af generalforsamlingen. Et medlem, der viser en for foreningen skadelig virksomhed, kan ekskluderes. En sådan eksklusion kan dog indbringes for generalforsamlingen og godkendes af denne, hvis det kræves. Medlemmer hefter ikke personlig for foreningens forpligtelser.

5. Generalforsamling

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed, og dens beslutninger er retningsgivende for bestyrelsen, der varetager foreningens daglige virksomhed. Ordinær generalforsamling holdes 1 gang årligt og indkaldes med mindst 2 ugers varsel. Indkaldelsen skal angive tid og sted for mødets afholdelse samt dagsorden. Der indkaldes til generalforsamling gennem bladet “Nyt fra Dank Jødisk Venskab”. Dagsordenen skal mindst indeholde disse punkter: a. bestyrelsens beretning for perioden siden sidste ordinære generalforsamling. b. Fremlæggelse af årsregnskab og status. c. Valg af bestyrelse. 3 bestyrelsesmedlemmer vælges i lige år. Øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges i ulige år. d. Eventuelt. De bestyrelsesmedlemmer, der er på valg, skal være dem, der har siddet længst tid i bestyrelsen uden at være på valg. I tvivlstilfælde træffes afgørelsen af formanden. Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter bestyrelsens beslutning eller når 1/3 af medlemmerne skriftlig fremsætter ønske derom. Forslag, der ønskes fremlagt ved generalforsamlingen, skal være formanden skriftligt i hænde senest 1 uge før generalforsamlingens afholdelse.

6. Bestyrelsen

Foreningen ledes af en bestyrelse på mindst 5, højst 9 personer. Det skal være personer, som anerkender formålserklæringen. Bestyrelsesmedlemmer vælges af generalforsamlingen. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand m.v. Kasserer og sekretær behøver ikke nødvendigvis at være bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsesmedlemmer er altid medlemmer af foreningen. Bestyrelsesmøde holdes mindst 1 gang om året, eller så ofte det er påkrævet. Bestyrelsesmødet er beslutningsdygtigt, når 3/5 af bestyrelsesmedlemmerne er til stede. Afgørende beslutninger kræver 3/5 af hele bestyrelsens stemmer. Fraværende bestyrelsesmedlemmer skal i afgørende sager skriftligt tilkendegive deres mening. Et bestyrelsesmedlem har ret til at kræve en sag afgjort ved et bestyrelsesmøde. Et bestyrelsesmøde kan indvarsles af formanden med mindst 1 uges varsel. Formanden har ansvaret for, at der i protokollen indføres et kort referat af såvel bestyrelsesmøder som generalforsamlinger. Referater skal underskrives af mindst 3 bestyrelsesmedlemmer. Medlemmer, som vil bringe en sag frem på et bestyrelsesmøde eller en generalforsamling skal skriftligt varsle formanden senest 1 uge før mødets afholdelse.

7. Tegningsregel

I sager vedrørende dispositioner over foreningens formue, herunder køb/salg og pantsætning af fast ejendom, tegnes foreningen af formanden og to bestyrelsesmedlemmer i forening.

8. Årsregnskab og revision

Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Foreningens årsregnskab og status revideres af en uddannet og anerkendt revisor.

9. Vedtægtsændringer og foreningens opløsning

Ændringer af vedtægter og beslutning om foreningens opløsning kan kun ske, såfremt der blandt de fremmødte er 2/3 del flertal herfor på to på hinanden følgende generalforsamlinger, der afholdes med mindst 2 ugers mellemrum. Indvarsling skal finde sted som angivet i punkt 5. Ved opløsning af foreningen – uanset årsag – skal foreningens eventuelle aktiver overføres til andet formålsbeslægtet arbejde i Danmark.

Således vedtaget på foreningens generalforsamling den 17. oktober 1992.

Advertisement